Propisi i Zakoni
43 190.8K

PDV na proviziju stranih agencija za iznajmljivače

Booking.com provizija + PDV, da ili ne? Što je s drugim stranim agencijama i oglašivačima? Obračunavamo li i plaćamo PDV na usluge agencija i oglašivača smještaja sa sjedištem u inozemstvu?

PDV na proviziju stranih agencija (oglašivača) je još do prije par godina bio sasvim nepoznat za iznajmljivače paušalce. I danas mnogi ne znaju kako se obračunava PDV na uslugu posredovanja prilikom iznajmljivanja turističkog smještaja, a mnogi ovu obvezu i potpuno zanemaruju. Slijedom vaših brojnih upita u vezi plaćanja Booking.com provizija, istražili smo još jednom porez na agencijsku proviziju.

`Jasna vizija za modernu državu`, slogan je Porezne uprave, ali njihove upute su često sve samo ne jasne. Od ulaska Hrvatske u EU, 2013. godine kada je uvedena obveza plaćanja PDV-a na usluge stranih posrednika, do danas mnoge su stvari ipak jasnije.

Privatni iznajmljivači paušalci nisu upisani u registar obveznika PDV-a i prema tome nisu obvezni zaračunavati niti naplaćivati PDV na svoje usluge. Bez obzira na to iznajmljivači paušalci se smatraju malim poreznim obveznicima i, prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, njihovim sjedištem se smatra mjesto u kojem se pruža usluga smještaja u domaćinstvu.

Prema istom Zakonu, porezni obveznik sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u Republici Hrvatskoj, koji obavlja/prima uslugu na području druge države članice EU, a za koju je primatelj/pružatelj usluga u drugoj državi članici EU obvezan platiti PDV, obvezan je Poreznoj upravi podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja (PDV-ID).


Koji je moj PDV identifikacijski broj?

Zahtjev za registraciju PDV identifikacijskog broja se predaje najkasnije 15 dana prije početka obavljanja, odnosno primanja, takvih usluga. Obrazac P-PDV preuzmite ovdje. Neke strane agencije traže VAT number prilikom sklapanja ugovora što odgovara našem PDV-ID broju.

PDV-ID broj nisu obvezni zatražiti domaćini koji posluju isključivo s poreznim obveznicima putničkim agencijama iz trećih zemalja koje nisu države članice Europske unije. Međutim neovisno o tome što nisu obvezni zatražiti PDV identifikacijski broj smatraju se poreznim obveznicima u odnosu na usluge posredovanja koje su im obavljene te na primljenu uslugu posredovanja moraju obračunati i platiti hrvatski PDV.

Iz navedenog proizlazi da iznajmljivač paušalac koji koristi usluge posredništva punjenja smještaja strane agencije ili oglašivača iz druge države članice EU, koja iznajmljivaču izdaje račun za proviziju na svoje usluge, mora zatražiti PDV-ID broj te na iznos provizije obračunati i platiti PDV.

U tom slučaju, strana agencija ne zaračunava PDV na obavljenu uslugu, već to radi iznajmljivač koji ga obračunava po hrvatskoj stopi PDV-a od 25 %.
 

Čak i ako su zatražili izdavanje PDV-ID broja, iznajmljivači paušalci i dalje nisu obveznici plaćanja PDV-a niti ga obračunavaju na svoje usluge. Fizičke osobe iznajmljivači paušalci nemaju pravo na odbitak PDV-a kojeg su obračunali na uslugu strane agencije s obzirom na to da nisu upisani u registar obveznika PDV-a.

Obračun PDV-a se podnosi do 20. u mjesecu za protekli mjesec, a plaća se do kraja mjeseca. Osim toga, iznajmljivač je dužan za obračunsko razdoblje podnijeti prijavu PDV-a (Obrazac PDV preuzmite ovdje) i prijavu za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije (Obrazac PDV-S preuzmite ovdje).

U Obrascu PDV-S iskazat ćemo samo vrijednosti usluga stranih agencija iz država članica EU. U Obrascu PDV na rednom broju II.10 iskazat ćemo vrijednosti usluga poreznih obveznika iz država članica i obračunani PDV. Na rednom broju II.13 iskazati ćemo vrijednost primljene usluge od poreznog obveznika putničke agencije iz treće zemlje i obračunani PDV.
 


Prije sklapanja ugovora s agencijom iz EU, zatražite njihov VAT number, odnosno PDV-ID broj. Provjera PDV-ID broja je moguća stranicama Europske komisije, odnosno na poveznici: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.

Ako nemate valjani PDV identifikacijski broj partnera (agencije ili oglašivača), vaša usluga ne može biti oslobođena od PDV-a. Ako porezni broj agencije s kojima planirate suradnju nije valjan, kontaktirajte vaše potencijalne partnere i zatražite ispravni PDV-ID broj.
 

 


Na čije usluge smo obvezni obračunati i platiti PDV?

Pojednostavljeno bi se moglo reći iznajmljivači paušalci, koji posluju s agencijama ili oglašivačima smještaja čije je sjedište u inozemstvu (zemljama članicama EU) i koji paušalcima za svoje usluge (proviziju) izdaju račune, moraju platiti PDV-a po stopi od 25 % na iznos iskazan na navedenim računima (proviziju).

Većina stranih agencija/oglašivača izdaje račune, iako ne uvijek u fizičkom obliku. Primjerice, Booking.com šalje račun elektronskom poštom, ali i Airbnb izdaje račun samo nam ga ne šalje, već ga možemo pronaći u svom korisničkom sučelju.

Iznajmljivač paušalac je obvezan platiti PDV na usluge strane agencije ili oglašivača u sljedećim slučajevima:
 1. Ugovoru o trgovačkom zastupanju – strana agencija radi u ime i za račun građana RH privatnog iznajmljivača. Agencija nudi smještaj po zajednički ugovorenoj cijeni, gost plaća uslugu u zemlji sjedištu agencije, a agencija plaća ugovoreni iznos za smještaj na devizni račun građana RH vlasnika smještaja, umanjen za agencijsku proviziju. Porezna osnovica za obračun PDV-a je iznos provizije, a iznajmljivač obračunava PDV po stopi od 25 %.
  Primjer: Airbnb
   
 2. Inozemna agencija/oglašivač obavlja usluge oglašavanja smještajnih kapaciteta građana RH, privatnih iznajmljivača na stranim web portalima uz paušalni iznos zakupa oglasnog prostora.
  Ako inozemni oglašivač izdaje račun iznajmljivaču za svoju uslugu, paušalac je obvezan na cijenu usluge obračunati i platiti PDV po stopi o 25 %.
  Primjer: HomeAway
   
 3. Strana agencija/oglašivač obavlja usluge oglašavanja smještajnih kapaciteta građana RH privatnih iznajmljivača na stranim web portalima uz plaćanje po ostvarenom noćenju. Iznos se iskazuje kao provizija na prodajnu cijenu, a gost plaća uslugu smještaja direktno iznajmljivaču u RH.
  Ako inozemni oglašivač izdaje račun iznajmljivaču za svoju uslugu, paušalac je obvezan na cijenu usluge obračunati i platiti PDV po stopi o 25 %.
  Primjer: Booking.com, TripAdvisor
 

Važno: U svim navedenim slučajevima PDV se obračunava i plaća samo na iznos provizije, odnosno cijenu usluge strane agencije ili oglašivača, a ne na celokupnu cijenu smještaja.


Booking.com provizija je iznos na kojeg se obračunava PDV, odnosno onih 15 % od naše cijene smještaja

U slučaju Airbnb-a iznajmljivač plaća PDV na 3% provizije. Airbnb PDV obračunava i naplaćuje nam na proviziju svoje usluge ako nemamo PDV-ID, a sami ga obračunavamo i plaćamo ako imamo PDV identifikacijski broj. S obzirom na to da Airbnb ima sjedište u SAD-u, nismo dužni imati porezni broj prilikom poslovanja s njima. Primjerice, za Booking.com, čije je sjedište u Nizozemsko, koja je članica EU, obvezni smo imati PDV-ID broj.

Iz toga proizlazi da čak i ako nemamo PDV-ID broj, ne znači da ne plaćamo PDV. Razlika je u tome što nam PDV zaračunavaju i naplaćuju strane agencije koje tako naplaćene iznose uplaćuju u proračun RH. Primjerice na stranicama HomeAway-a, a i drugih stranih agencija, možemo pronaći informacije kao što je ova: `Ako nemate VAT number, ali imate račun u EU, naplatit ćemo vam PDV po stopi koja je važeća u vašoj zemlji. Taj iznos će biti uračunat u ukupni iznos računa.´

Ovako plaćen PDV nismo dužni prijavljivati na kraju poreznog razdoblja niti podnositi PDV i PDV-S obrasce.
 

Kada iznajmljivač ne plaća PDV?

Ako surađujemo sa stranom agencijom na temelju ugovora o posredovanju što znači da agencija posreduje prema inozemnom gostu tako da nam gost plaća direktno samo našu cijenu usluge smještaja, a stranoj agenciji njezinu proviziju, nismo dužni obračunavati niti plaćati PDV.

Jednako tako, ako strana agencija radi u svoje ime, a za račun privatnog iznajmljivača u RH te nadodaje proviziju na ugovorenu cijenu smještaja, nismo dužni platiti PDV. Agencija isplaćuje ugovoreni iznos na devizni račun iznajmljivača.
 
Primjer za ovaj posljednji slučaj bi mogla biti agencija Novasol. Sve je više stranih agencija i internetskih oglašivača smještaja s različitim uvjetima i načinima poslovanja koje nude usluge posredovanja ili oglašavanja privatnog smještaja na domaćem tržištu. Neke od njih imaju čak i više mogućnosti poslovanja koje ostavljaju nama na izbor. Možemo birati hoćemo li paušalno oglasiti svoje kapacitete ili ćemo plaćati proviziju na ostvarena noćenja. Ipak, činjenica je da gotovo svi oni izdaju nekakvu vrstu fakture koja nas, kao građane države članice EU, obvezuje na plaćanje PDV po stopi koja je važeća kod nas, odnosno onoj od 25 %.
 


Nadopuna (24. studenoga 2017.): Prema najnovijim informacijama koje nam stižu iz zakučastih hodnika i ureda Porezne uprave RH, iznajmljivači su dužni sami obračunavati i plaćati PDV na proviziju stranih agencija. Praksa koje je do nedavno bila uvriježena prilikom poslovanja s nekim stranim agencijama, primjerice Atraveo, da PDV na proviziju obračunava ta ista agencija, naplaćuje iznajmljivaču te uplaćuje u proračun RH, više nije aktualna. PDV bi, prema najnovijim saznanjima, na provizije svih stranih agencija trebali obračunavati i plaćati iznajmljivači sami. Svi oni koji nisu uplaćivali i obračunavali PDV na proviziju Booking.com-a, također mogu očekivati i poziv na retroaktivan obračun i podmirenje ove porezne obveze.
 


S kojim sve agencijama poslujete i kakva su vaša iskustva s plaćanjem PDV-a na provizije, odnosno usluge stranih agencija i oglašivača?
Apartmanija.hr - Izjava o odricanju od odgovornosti
Spremi

Besplatne edukacije za privatne iznajmljivače u Trogiru, Splitu, Poreču...

Otvorene su prijave za izbor najboljih hrvatskih privatnih iznajmljivača Najiznajmljivač 2022.

Upoznajmo svoje goste (2) - Slovenci

38 posto noćenja ostvareno u obiteljskom smještaju, 22 posto u hotelima

Top 8 ideja za dodatni sadržaj u kući za odmor koji će oduševiti buduće goste

Iznajmljivanje apartmana preko agencije: Kako izdati račun i smije li biti izražen u eurima?

Osmo svjetsko čudo ugroženo zbog klimatskih promjena

7 koraka do bolje sezone koji ne uključuju sjedenje s natpisom uz cestu

43 komentara Uključi se u raspravu
Mihael - Zagreb 20.02.2017 12:55
Poštovani, da li to znači da ako nisam Airbnb-u dao svoj VAT ID, da nisam niti dužan plaćati PDV... Obzirom da mi je na računu već iznos umanjen za PDV u iznosu od 25 % na 3 % od provizije...
Cimerfraj.hr 20.02.2017 13:21
Poštovani g. Mihael, prema našim saznanjima, tako je. Sjedište tvrtke Airbnb je u SAD-u, dakle izvan EU te, ako je jednako navedeno i na računu, nismo obvezni zbog suradnje s Airbnb-om zatražiti PDV ID, odnosno VAT broj. No, bez obzira na to što nismo Airbnb-u dostavili svoj VAT number, oni obračunavaju naš PDV od 25 na svoju proviziju i naplaćuju ga od nas. Taj novac Airbnb uplaćuje u proračun RH. Na takav način smo mi posredno platili PDV za uslugu Airbnb-a, ali nismo dužni sami obračunavati niti prijavljivati PDV. Laički rečeno - nemamo brige oko toga.
Eva - Mihalić Selo - Duga Resa 20.02.2017 13:28
Na nivou EU se uvodi MOSS sustav na kojeg se za sada na dobrovoljnoj bazi prijavljuju sve firme koje imaju sjedište u EU. Taj sustav omogućuje automatsku razmjenu podataka između firmi i poreznih uprava na nivou čitave EU, tako da u principu ukoliko je ijedna od navedenih platformi booking, airbnb, homeaway itd. u tom sustavu, to znači da će te firme umjesto krajnih korisnika, nas privatnih iznajmljivača, plaćati u državni proračun RH u našem slučaju, 25 PDV-a na uslugu provizije. U konačnici, RH bi trebalo biti svejedno da li PDV plaća firma ili krajnji korisnik - bitno je da se državni budžet puni. Dakle, booking, airbnb itd. su već 2 godine u tom MOSS sustavu, te ukoliko im i ne dostavite taj svoj vražji PDV TAX ID broj one će platiti umjesto vas PDV i to će vam jasno na fakturi navesti, na način da vam umanje neto iznos koji vam sjeda na račun dakle uzet će proviziju uvećanu za pdv. Problem je što naša porezna nema blage veze o MOSS-u.
Odgovori
Mihael - Zagreb 20.02.2017 13:09
I još samo info, meni računi za PDV od Airbnb-a stižu sa adrese: Airbnb Ireland, The Watermarque Building South Lotts Road, Ringsend, Dublin 4, Airbnb Ireland VAT ID: 9827384L
Cimerfraj.hr 20.02.2017 13:31
U tom slučaju biste trebali zatražiti svoj VAT i dostaviti ga Airbnb-u. Izvadak iz mišljenja Porezne: ...podnositelj upita treba Airbnb-u dostaviti svoj hrvatski PDV identifikacijski broj i obavijestiti ga da račune izdaje njemu... Podnositelj upita u tom će slučaju imati obvezu za obračun PDV-a i podnošenje propisanih obrazaca koje su prethodno navedene.
Eva - Mihalić Selo - Duga Resa 20.02.2017 13:34
Da, i? Airbnb opet uplaćuje 25 PDV-a u proračun RH. Kao što sam rekla, RH bi zaista trebalo biti svejedno da li PDV plaća Airbnb ili vi, privatni iznajmljivač. Problem je međutim taj što naša porezna o MOSS sustavu nema blage, ali blage veze, te kaska za EU direktivom o MOSS-u, tako da im je i dalje jednostavnije da PDV plaća krajnji korisnik, odnosno privatni iznajmljivač, nego booking, airbnb itd. Dakle, ukoliko ne izvadite PDV broj u poreznoj time zapravo direktno kršite zakon RH. Moj odgovor je: Da, prema zakonodavstvu RH VI MORATE plaćati PDV na usluge provizije jer u protivnom kršite hrvatski zakon.
Odgovori
Eva - Mihalić Selo - Duga Resa 20.02.2017 13:24
Dakle, MORATE otići u poreznu, morate izvaditi PDV broj koji nema nikakve veze sa time da li ste u sustavu PDV-a ili niste, kao što nema niti ikakve veze sa da li ste paušalist ili niste. VI, kao privatni iznajmljivač MORATE platiti PDV za sve usluge provizije stranih portala booking, airbnb, homeaway itd.. PDV morate plaćati jer se usluga smještaja obavlja u Hrvatskoj, ukoliko ste državljanin neke druge EU zemlje, te ukoliko se usluga smještaja obavlja u Italiji i Velikoj Britaniji, vi biste morali platiti PDV Italiji ili VB, po stopi PDV-a koja je pripisana lokalnim zakonodavstvom.
Mihael - Zagreb 20.02.2017 14:07
OK, hvala. Kod mene je malo kompliciranija situacija jer ja sam registriran na Airbnb-u kao domaćin, a rješenje glasi na mog šogora, koji ne živi tu i ne stigne se time baviti pa mu ja obavljam sve poslove oko najma. Obzirom da bi to mogao biti problem, reći ću mu da otvori svoj račun na Airbnb-u.
Ruzica - Zagreb 21.02.2017 10:07
Booking.com je druga priča jer oni ne obustavljaju PDV, dakle za njega treba plaćati PDV nasoj poreznoj.
Odgovori
Eva - Mihalić Selo - Duga Resa 20.02.2017 14:07
A zašto Vas svih tako jako zanima da li je Airbnb američka, ruska ili izvorno kineska firma i je li dd ili je doo i je li u 10 njenih dionica u vlasništvu Rockefellera SAD, a 70 u rukama Putina Rusija, a 20 u vlasništvu katarskog šeika sa sjedištem u Dohi - to je totalno nebitno za vas. Bitno je ono što vam piše na fakturi koju vam šalje Airbnb, a to je da je sjedište firme u Irskoj, da ima tamo neki VAT ID, a Irska je koliko je meni poznato članica EU, a time je sjedište europske podružnice Airbnb-a u zemlji EU. I to je kraj rasprave - ostalo me uopće ne zanima.
Ruzica - Zagreb 21.02.2017 10:03
Sjedište je u Irskoj, Irska je u EU. Na računima Airbnb već obustavlja 25% PDV na svoju proviziju, po meni onda ne treba opet plaćati poreznoj jer onda plaćamo 2 puta PDV, tko tu koga?
Eva - Mihalić Selo - Duga Resa 21.02.2017 10:52
Draga Ružice, sve ovo što Vi govorite, stoji, Airbnb zaista obustavlja 25 PDV na proviziju i šalje ga u državni proračun RH. Ono što pokušavam objasniti iznajmljivačima je da prema hrvatskim zakonima Vi i samo Vi ste dužni uplaćivati taj PDV, a ne i airbnb. Dakle, time što Airbnb-u prepuštate da to obavi umjesto Vas direktno kršite hrvatski zakon. Zvuči suludo, ali stvarno je tako. I ne znam zbog čega iznajmljivači dižu takvu frku oko toga. Zatražiti PDV broj u Poreznoj je jedna veeeelika, veeeelika prednost za iznajmljivače. Putem PDV broja koji je provjerljiv na stranicama Europske Komisije, airbnb i slični portali provjeravaju Vaš identitet, a to i njima i potencijalnim gostima jamči da ste Vi zaista Vi i da ste pouzdan poslovni partner koji ispunjava sve svoje zakonske obaveze. A time Vas i bolje rangira na svom portalu. Da PDV broj i nije obavezan, ja bih ga svejedno izvadila i poslala svim smještajnim portalima. To je dobro za mene kao iznajmljivača.
Ruzica - Zagreb 21.02.2017 11:05
Hvala Eva, znači li to onda da kad izvadim PDV broj i posaljem ga airbnb oni će prestati obustavljati PDV na proviziju, a ja ću ga plaćati poreznoj?
Odgovori
Eva - Mihalić Selo - Duga Resa 21.02.2017 11:08
Draga Ružice, odgovor na sljedeću Vašu nedoumicu: Sjedište je u Irskoj, Irska je u EU. Na računima Airbnb već obustavlja 25 PDV na svoju proviziju, po meni onda ne treba opet plaćati poreznoj jer onda plaćamo 2 puta PDV, tko tu koga? Onoga trenutka kada airbnb-u dostavite svoj PDV broj, odnosno TAX VAT, kako god da se zove, proći će nekoliko sati dok Airbnb ne provjeri Vaš identitet na stranicama Europske komisije, te ga i verificira. O tome ćete dobiti i pisanu obavijest tipa YOUR VAT ID HAS BEEN SUCCESSFULLY VERIFIED. Nakon toga sve Vaše izdane fakture bit će bez stavke PDV-a, već ćete taj PDV morati sami uplaćivati u proračun RH. Najjednostavnije je da sklopite ugovor s FINA-om koja će za Vas obračunavati PDV na temelju dostavljenih faktura. Te usluge FINA naplaćuje ukupno 50 kn mjesečno, neovisno o tome da li ste taj mjesec imali 1 ili 100 faktura. Čisto sumnjam da bilo tko od nas ima USB stik sa digitalnim certifikatom i da će znati sam ispunjavati PDV ili PDV-S obrasce.
Eva - Mihalić Selo - Duga Resa 21.02.2017 11:32
OK, ne mora biti nužno FINA, može biti i neki računovodstveni servis u kojeg imate povjerenja. Bitno je da taj netko ima USB stik, ima digitalni certifikat, da zna ispunjavati PDV ili PDV-S obrasce i slati ih u sustav ePorezne. Meni je FINA stvarno super, sve fakture im dostavljam e-mailom, one mi pošalju sve potrebne podatke za uplatu putem internet bankarstva i to je to. Znači FINA mi naplati 50 kn po poslanom mjesečnom PDV obrascu neovisno o broju faktura. Ako taj mjesec nisam imala niti jednu fakturu, FINA mi ne naplaćuje ništa. Napominjem ja sam jedina u Karlovačkoj županiji koja koristi tu FINA-inu usluge, te je i djelatnicama u FINA-i, kao i meni ta usluga bila novost. Ovim putem želim pohvaliti i djelatnice FINA-e s kojima imam odličnu suradnju. Razmišljam ovako, ako si ja kontinentalni privatni iznajmljivač mogu priuštiti 50 kn, vjerujem da Vama koji ste na moru to stvarno onda nije nikakav problem.
Ruzica - Zagreb 22.02.2017 11:36
hvala Eva, sad mi je sve jasno
Ruzica - Zagreb 22.02.2017 13:47
Eva vidim da ste stručni u cijeloj ovoj priči, Možda mi možete reći kako ide izdavanje računa kada gost dolazi preko airbnb? Ja sam lani ispisivala račun s adresom airbnb, a gostu nisam ništa dala jer je on platio airbnb-u, a airbnb meni. Jel to tako pravilno?
Odgovori
Eva - Mihalić Selo - Duga Resa 22.02.2017 14:29
Kako ide izdavanje računa kada gost dolazi preko airbnb? Ja sam lani ispisivala račun s adresom airbnb, a gostu nisam nista dala jer je on platio airbnb-u, a airbnb meni. Da, ovo je pravilno i sasvim logično. No, problem može raditi inspekcija koja striktno nalaže da se gostu izdaje račun. Ja to rješavam na način da gostu izdam račun s naslovom airbnb, a u zagradi za svaki slučaj dodam i ime i prezime gosta, te takav račun izdam gostu. Eto...
Patricija - MALI LOŠINJ 24.02.2017 10:36
Eva Magovac, obzirom da dajete tako iscrpne odgovore molim Vas za još jedno pojašnjenje, čisto da mi sve bude jasno: Kada izrađujete navedene račune, da li upisujete sveukupni iznos ili iznos bez provizije stranog portala?
Odgovori
Eva - Mihalić Selo - Duga Resa 25.02.2017 02:26
Na račun ispisujem svoj neto iznos koji mi sjeda na račun, znači onaj iznos koji mi ostaje nakon što mi booking ili airbnb oduzmu 15 odnosno 3 provizije. Makar i to ručno ispisivanje računa gostu ne znam čemu služi. Naš zakon još uvijek prati repove teškog zimmer frei socijalizma, kad su gosti kucali na vrata i plaćali u kešu.
Boro - Pula 25.05.2017 12:22
Eva, molim pomoć. Još nisam zatražio PDV ID broj, a rezervacije na Airbnb su krenule i prva je napravljena u 4. mjesecu. Na računu je uredno obračunat i PDV na proviziju. Zanima me, ukoliko im dostavim PDV ID, da li će izmijeniti račune i maknuti obračunati PDV pa da ga ja obračunam, ili će ti računi ostati nepromijenjeni? Da li moram i ja obračunati PDV zbog zakona, bez obzira što su oni već obračunali PDV? Da li kasnim s prijavom PDV-a ako je prva rezervacija bila 22.4. i kakve su posljedice? Uh...
Odgovori
Lada - 21000 Split 13.06.2017 10:30
Temeljem čega ću ja plaćati taj PDV i ispunjavati obrazac o PDV-u za njihovu proviziju. Da bi se ispunio obrazac kako treba, od Agencije bi trebalo dobiti račun za njihovu proviziju. Međutim, meni ni Airbnb ni Booking ne šalju račun za iznos provizije jer mi jedna i druga Agencija uplaćuju samo moj ČISTI iznos direktno na devizni žiro-račun, a svoj dio provizije zadržavaju sebi pa samim tim i ne izdaju račun za svoju uslugu. Od mene ništa i ne potražuju budući njima gost sve uplati na račun. Moja kolegica koja radi u knjigovodstvu kaže, ako oni meni ne izdaju račun za svoju proviziju, da u tom slučaju ja nemam temelj po kojem bi ispunila obrazac.
Bo - Solin 27.06.2017 00:39
Znate li da s obzirom da sam zatražila taj pdv id broj mogu imati kojih problema ako to ne uplaćujem s obzirom da uopće ništa ne razumijem? Hvala
Lada - 21000 Split 27.06.2017 11:24
Pozdrav Bo Jurić, i ja sam ga zatražila kad sam započela s radom prije tri godine, ali kako u Splitu nitko koga pitam to ne plaća - nisam ni ja platila još. Čak sam na Poreznoj upravi dobila odgovor od dotične djelatnice: 90 % ljudi to ne plaća pa zašto ste onda Vi navalili plaćati. Eto to je bio odgovor državne službenice!!!
Bo - Solin 27.06.2017 14:48
Pozdrav Lado, puno Vam hvala na odgovoru. Kako sam dva dana čitala, više sam sve istražila, isto tako čula sam se s dosta ljudi koji mi kažu kako ni nemaju taj bro,j a godinama iznajmljuju... Mene je strah da nas ne bi kaznilo svih ako je to bitno, a opet mislim zašto plaćati dva puta ako agencije već plaćaju. Jel vi i dalje imate taj broj? Ja sam se čak mislila ugasiti ga... sama više nisam pametna.
Lada - 21000 Split 27.06.2017 15:48
Nisam ga ugasila. I ja sam se ove godine odlučila plaćati upravo iz razloga da nas ne bi kaznilo, ali nakon GLUPOG odgovora i savjeta iz Porezne, jednostavno sam odustala, za sad ne želim ništa čačkat pa šta bude....
Odgovori
Ivan - Pazin 10.10.2017 19:31
Razgovarao sam sa zenom iz porezne koja radi bas na tom odjelu. Pausalci moraju izvaditi onaj PDV-ID broj u poreznoj, unesti ga, i nakon toga placaju porez samo na 3 Airbnb-ove provizijeznaci 25 od njihove provizije koja je 3. I to moraju raditi samo u ono mjesecu kada mu gosti dolaze preko Airbnb-a ili takvih agencija, ostale mjesece ne trebaju. Al to moraju sami raditi, Airbnb ne radi za nas.
Li - Zagreb 29.11.2018 20:09
Poštovani, imam pitanje vezano na male iznajmljivače koji rade sa Airbnb-om i koji nisu Airbnb-u dosad dojavili svoj PDV ID. Da li je takvima Airbnb tokom prošlih godina samostalno naplaćivao PDV na svoju uslugu te ga vraćao u proračun RH?
Vesna - Milna 04.02.2019 19:09
Poštovani, interesira me, budući sam iznajmljivač i goste dobivam nešto malo preko Airbnb, imam svoj PDV ID broj i uredno plaćam na proviziju od 3% PDV. Interesira me da li na račune koje ispisujemo kao evidenciju, koji ulaze u knjigu prometa, upisujemo u računu bruto iznos s provizijom 3% ili netto iznos, onaj koji smo dobili na naš devizni žiro račun od Airbnb. Ja sam do sada račune pisala s iznosom koji sam primila od Airbnba, znači netto iznos. Navodno se u knjigu prometa i na računima mora pisati brutto iznos s provizijom, što meni nema logike. Kako prikazati u prometu nešto što nisam primila? Molim Vas pomoć da znam u TZ obrascu upisati točan iznos. Jer mi nismo veliki, nego mali iznajmljivači koji obično nastradaju. Hvala na odgovoru. Vesna
Cimerfraj.hr 07.02.2019 10:46
Poštovana gđo. Vesna, iako na prvu zvuči nelogično, u Evidenciju o prometu se upisuje bruto iznos koji uključuje i postotak provizije, bez obzira na to što taj novac nikada nije sjeo na Vaš račun. Kada uzmemo u obzir da se gostima izdaje račun na kojem je naznačen iznos s provizijom koju plaćamo Airbnb-u, onda je jasno zašto evidentiramo čitav iznos. Evidencija o prometu je evidencija izdanih računa koje bismo trebali upisivati kronološki i bez obzira je li izdani račun naplaćen ili ne. Prema mišljenjima Porezne uprave, iznos s izdanog računa ne se može umanjiti ni za kakve izdatke koje građanin iznajmljivač ima.
Paula 07.05.2019 15:04
Poštovani, vodim na svom airbnb profilu 5 apartmana koji su sada novom kategorizacijom podijeljeni na dva iznajmljivača. Imamo dakle dva ID broja, u profil airbnb mogu staviti jedan broj... da li to znači da moram odvojiti apartmane na dva različita profila, a pritom bi izgubila sve dobre ocjene/recenzije? Da li postoji neko rješenje za ovakvu situaciju kao što je moja? Hvala na odgovoru.
Odgovori
Miro 22.06.2019 20:44
Počeli su izlistavati ekipu koja ne plaća PDV u zadnjih 5 godina i kažnjavaju sve retroaktivno... Kako sam uspio naći na internetu jedino neki knjigovodstveni servis iz Makarske se specijalizirao baš za ovo, rade online... Koji god sam knjig. servis pitao na ulici ili nisu sigurni, ili ne znaju detalje o ovoj temi... U svakom slučaju, deru nas gdje stignu, a Booking.com se pobrinio za to prijenosom sjedišta u Nizozemsku...
Dalija - VINKOVCI 06.06.2020 22:54
Treba mi li devizni žiro račun ili može obični devizni na koji će Airbnb uplaćivati? Hvala
Ivana 29.07.2020 10:03
Mislim da treba žiro devizni.
Odgovori
Ivana 29.07.2020 10:02
Postovani Home Away je dio Expedia Group sa sjedištem u SAD-u. Airbnb takodjer ima sjedište u SAD. Moram li plaćati PDV u tom slučaju?
Antonia 04.08.2020 11:05
Poštovani, Naime surađujem sa airbnb, te nisam imala informaciju da kao iznajmljivač trebam zatražiti pdv Id broj i poslati agenciji te mi je airbnb već zaračunao pdv na svoju uslugu. U poreznoj upravi su mi dali informaciju da bez obzira što mi je airbnb na svoju uslugu smještaja već naplatio pdv u iznosu 25%, moram svejedno na krajnji iznos njihove provizije opet državi Hrvatskoj platiti PDV. na primjeru: 13,14€ 100,98kn pdv iznosi 3,35€ 25,20kn ukupna naknada za uskuge 16,76€ 126,10kn ja trebam sada na 126,10kn opet zaračunati PDV i platiti državi Znači u tom slučaju PDV plaćam airbnbu i državi Hrvatskoj, duplo ga plaćam. Nije mi jasno zašto i po kojem zakonu? Da li mi možete pomoći? Unaprijed hvala i lijep pozdrav,
Senad - Bol 09.08.2020 15:27
Antonia, sumnjam da vam ova stranica može dati pravnu pouku, no moguće da je EU zakon ovdje povrijedjen. Naime već u samom početku Porezna pravi veliku grešku gdje u gornjem tekstu stoji: “...porezni obveznik sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u Republici Hrvatskoj, koji obavlja/prima uslugu na području druge države članice EU, a za koju je primatelj/pružatelj usluga u drugoj državi članici EU obvezan platiti PDV, obvezan je Poreznoj upravi podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja.” Koja je to definicija “primatelj/pružatelj usluga”? Naime samo Pružatelj usluga je dužan da izvadi PDV ID i sakuplja PDV od primatelja. U slučaju Airbnb, oni su pružatelj usluga i ni kom slučaju ne treba zahtijevati PDV broj od primatelja. Zamislite situaciju da morati otvoriti PDV račun samo zato što kupujete u supermarketu gdje se ne zaračunava PDV! Moje mišljenje je da većini hrvatskih gradjana nije obračunat PDV na proviziju...
Odgovori
Senad - Bol 09.08.2020 15:35
...te umjesto da se tuže s Airbnb pokušavaju na lagan način doći do novca preko korisnika usluga. U mom slučaju također jasno stoji da je PDV obveznik Airbnb s EU brojem u Irskoj zaračunao nizozemski PDV gdje živim na svoju proviziju, te da bi bilo kakvo ponovno PDV oporezivanje bilo protivno EU zakonima. Jedino u slučaju da živite van EU, Porezna Uprava bi bila u pravu. Ako budete imali daljnih problema molim javite se, moguće da organiziramo Class Action protiv HR Porezne Uprave.
Senad - Bol 09.08.2020 15:55
Interesantno da Airbnb uredno sakuplja PDV i prosljedjuje ga italijanskoj poreznoj upravi. Zasto je HR Porezna lijena da ovo riješi direktno s Airbnb/Booking? Informacija kako Talijani rjesavaju ovaj problem: https://www.forbes.com/sites/soorajshah/2019/07/25/bookingcom-probed-by-italian-authorities-over-167m-unpaid-taxes/#490056727d69 “Rival Airbnb collects the VAT money owed and pays it directly to the Italian government.”
Lucija - Dubrovnik 12.07.2022 02:08
Ja sam danas dobila informaciju da Airbnb plaća državi PDV i da mi definitivno ne moramo. Za Booking.com znam da moramo sami još uvijek, ali me zanima i za koje još stranice moramo? Što je sa Homeaway, odnosno Vrbo? Je li s njima ista priča kao i s Airbnb?
Tonči - Split 03.08.2022 17:41
Poštovani, molio bih Vaše mišljenje na temu: Ako iznajmljivač iznajmljuje više apartmana na različitim adresama u istoj županiji, da li podnosi po jedan obrazac PDV I PDV-S za sve apartmane u navedenoj županiji ili za svaku adresu apartmana zasebne obrazce. Hvala!
Ignacijo - Kaštel Novi 04.08.2022 17:12
Kad se ulogiraš na eVisitor, onda imaš neke članke na početnoj stranici. Nekidan san čita da su bitne prijave po općinama, a ne po županijama, možda su spominjane i turističke zajednice. Pošto iman samo jedan objekat, nije me zanimalo. Uglavnon, više apartmana u jednoj jedinici općina ili tur. zajednica može na jednu prijavu. Provjeri.
Odgovori
NIKŠA - SPLIT 05.08.2023 09:18
Radio sam ili bio buker... Mnogi iznajmljivači ilegalno su objavljivali na Airbnb itd- svoje apartmane. Sada, da bi registrirali / kategorizirali, svoj ili DIJELOM svoj apartman i dobili PDV broj, moraju imat suglasnost svih većih ili manjih vlasnika apartmana. Npr. 3/4 ima iznajmljivač, njegov brat koji živi u Sloveniji ima 1/4. Ujedno nisu u dobrim odnosima. U jednom dijelu zahtjeva Airbnb naglašavaju... ako im ne pošaljete PDV broj... brišu Vas sa svoje stranice? Možda neko od članova grupe zna više... Hvala!
Slažeš se...ili ne? - uključi se u raspravu
Pročitajte još:

Porezi za iznajmljivače i što nas čeka u 2017.godini

Obveze privatnih iznajmljivača u 2017. godini

Popularno: